Przedszkole Samorządowe nr 7 w Piotrkowie Trybunalskim

Misja i wizja przedszkola

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 7 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 7 =

Ważne informacje na temat RODO znajdują się w załącznikach
 
Przedszkole pracuje w oparciu o program:

"Program wychowania przedszkolnego oparty na warstwicowej koncepcji
wychowania Stefana Kunowskiego"  - "Wokół przedszkola"
autorstwa:
Małgorzaty Kwaśniewska,Joanny Lendzion Wiesławy Żaby-Żabińskiej

NASZE PRZEDSZKOLE WSPÓLNIE Z RODZICAMI OPRACOWAŁO KONCEPCJĘ SWOJEJ PRACY

MISJA PRZEDSZKOLA

W przedszkolu wspierany jest rozwój dziecka, rozpoznaje się i zaspakaja jego potrzeby edukacyjne oraz umożliwia rozwój talentów i zainteresowań. U podstaw rozwoju placówki leżą wymagania wobec przedszkoli określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z 2009 r. Nr 168 poz. 1324) .
Każde dziecko jest dla nas ważne. Robimy wszystko, aby czuło się akceptowane, bezpieczne. Stwarzamy warunki do harmonijnego rozwoju, do bycia samodzielnym i otwartym na nowe doświadczenia.

WIZJA

Chcemy, aby za kilka lat nasze przedszkole miało utrwaloną pozycję w środowisku, a jego absolwenci osiągali sukcesy na miarę swoich możliwości. Będziemy przygotowywali dzieci do podjęcia nauki szkolnej i pracowali nad przezwyciężaniem trudności w ich rozwoju i  edukacji przedszkolnej.

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSZKOLA

Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: ustawie o systemie oświaty oraz aktach wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, Statucie Przedszkola, Rozporządzenia MEN z dnia 7 października 2009 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U,Nr 168, poz. 1324).  Przedszkole Samorządowe Nr 7 w Piotrkowie Trybunalskim zostało uroczyście otwarte 01.10.1977 roku. Obecnie jest placówką 6 oddziałową. W budynku mieści się 6 grup. Są to dzieci 3, 3-4, 4,5 i 6 letnie. Budynek przedszkola mieści się przy ulicy Poprzecznej 7 a. Jego zaletą jest atrakcyjne położenie, gdyż znajduje się z dala od ruchliwej ulicy. Niewątpliwym atutem jest także ogród
z zagospodarowanym placem zabaw. W placówce znajdują się duże przestronne sale, kolorowe
i bajeczne, bogato wyposażone w zabawki i pomoce dydaktyczne stymulujące rozwój dziecka
w każdym wieku. Kadra to wykwalifikowane grono pedagogiczne pomagające
rozwijać talenty, twórcze myślenie oraz uczące jak współdziałać w grupie. Przedszkole pracuje na nowym programie wydawnictwa MAC "Nasze przedszkole", który wspomaga rozwój aktywności dzieci. Placówka aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym naszego miasta. Dzieci biorą udział
w różnego rodzaju konkursach, festiwalach itp. Dzięki skutecznej promocji nasze przedszkole ma dobrą opinię w środowisku lokalnym. Dobra baza, wyposażenie, estetyka pomieszczeń
i otoczenia dopełnia działania dydaktyczno – wychowawcze i wpływa na wysoką ocenę. Placówka inwestuje w nauczycieli, pracowników, bazę lokalową, a zyskują na tym przede wszystkim dzieci. Przedszkole jest zarządzane w sposób sprawny i nowoczesny, a pracownicy mają satysfakcję ze swej pracy.

ZALEŻY NAM, ABY NASI WYCHOWANKOWIE OSIĄGAJĄC GOTOWOŚĆ SZKOLNĄ :
Znali samych siebie – własne możliwości, swoją wartość, indywidualne uzdolnienia
Lubili siebie i innych
Wierzyli w siebie – umieli pokonywać trudne sytuacje
Potrafili nazywać uczucia towarzyszące im w różnych sytuacjach oraz nabyli umiejętność radzenia sobie z uczuciami negatywnymi
Rozumieli uczucia innych
Byli swobodni w relacjach z dorosłymi, umieli słuchać ze zrozumieniem innych
Mieli poczucie partnerstwa, równego i sprawiedliwego traktowania siebie nawzajem
Dotrzymywali zawierania umów
Nabyli umiejętności oceniania siebie i innych bez krytykanctwa
Byli wrażliwi i tolerancyjni
Umieli współdziałać i współpracować dla osiągnięcia wspólnego celu

W  SFERZE POZNAWANIA I KSZTAŁTOWANIA POSTAW CHCEMY, ABY NASI WYCHOWANKOWIE :
Umieli myśleć – działać twórczo, a nie odtwórczo
Czerpali radość z tworzenia
Rozwijali wyobraźnię
Odkrywali zależności między zjawiskami w środowisku przyrodniczym, społecznym, technicznym
Umieli analizować wykorzystując wcześniejsze doświadczenia i wiedzę
Potrafili wyrażać siebie poprzez aktywność ruchową, plastyczną, werbalną, muzyczną   i mimiczną
Rozwijali mowę w zasobie słownictwa i swobodnej komunikacji
Lubili samodzielnie manipulować, konstruować, przekształcać i doświadczać
W SFERZE ORGANIZACJI I ZARZADZANIA ZALEŻY NAM, ABY:
Kadra pedagogiczna posiadała najwyższe z możliwych kwalifikacje do wspomagania rozwoju dzieci, zgodnie z ich indywidualnym potencjałem;
Wszyscy pracownicy przedszkola mieli świadomość współuczestnictwa w procesie wychowania i rozumieli znaczenie postaw naszych wychowanków;
Kadra pedagogiczna wykorzystywała nowatorskie metody pracy z dziećmi, nieustająco dbając o własny rozwój, doskonalenie warsztatu pracy i podnoszenie kwalifikacji;
Organizacja pracy przedszkola odpowiadała potrzebom rodziców wychowanków;
Rodzice naszych wychowanków mieli poczucie współuczestnictwa we wszystkich istotnych spraw dotyczących funkcjonowania przedszkola;
Relacje między organami przedszkola były oparte na zasadzie partnerstwa, zaufania, współodpowiedzialności i współpracy
W SFERZE WSPÓŁPRACY Z INSTYTUCJAMI DĄŻYMY DO:
Promowania przedszkola i jego osiągnięć w lokalnym środowisku edukacyjnym,
Organizacji i uczestnictwa w międzyprzedszkolnych konkursach o charakterze lokalnym;
Współpracy z organizacjami działającymi na rzecz dzieci i rodziny;
Upowszechniania nowatorskich metod i form pracy z dziećmi w szeroko funkcjonującym środowisku przedszkolnym
Prowadzenia konsultacji diagnostycznych i terapeutycznych dla naszych wychowanków;
Podejmowania inicjatyw w zakresie pedagogizacji rodziców poprzez ich uczestnictwo w spotkaniach z psychologiem, lekarzami i nauczycielami edukacji wczesnoszkolnej.
W SFERZE DOSKONALENIA WŁASNEGO DĄŻYMY DO:
Podnoszenia jakości pracy przedszkola we wszystkich sferach jego funkcjonowania z wykorzystaniem różnych narzędzi ewaluacyjnych;
Doskonalenia warsztatu pracy kadry pedagogicznej i jej umiejętności poprzez różnorodne formy warsztatowe i szkoleniowe;
Dostosowanie organizacji pracy przedszkola do potrzeb środowiska lokalnego.

STANDARDY PRACY NACZYCIELA:

Nauczyciele są moderatorami przestrzeni edukacyjnej, umożliwiającej dzieciom wszechstronną stymulację rozwoju.
Nauczyciele wspierają dzieci w rozwoju samodzielności, w szerokim rozumieniu tego pojęcia (samodzielności społecznej, komunikacyjnej, myślenia, własnego rozwoju, oceniania działania własnego i innych, samodzielności ruchowej i funkcjonalnej w najbliższym otoczeniu itp.)
Nauczyciele wspierają rozwój emocjonalny dzieci poprzez budowanie poczucia wartości osobistej wychowanków, nazywanie uczuć towarzyszących danym sytuacjom i umiejętności radzenia sobie z uczuciami negatywnymi, uczenie dzieci mówienia o uczuciach w celu rozwiązywania konfliktów i współodczuwania innych ludzi w najbliższym otoczeniu
Nauczyciele stosują indywidualizację wspierania rozwoju dzieci, opartą o rzetelną diagnozę we wszystkich sferach rozwojowych i indywidualne programy stymulująco-korekcyjne
Nauczyciele poprzez własny wzorzec i działania wychowawcze kształtują postawy otwartości na innych, tolerancji, współpracy, odpowiedzialności poprzez samodzielność wyborów, szacunku dla siebie i innych itp.
Nauczyciele wykorzystują sztukę nie tylko do celów rozwijania wrażliwości estetycznej, ale staje się ona narzędziem do rozwoju ruchowego, umysłowego, kulturalnego, emocjonalnego, higieny układu nerwowego i do aktu tworzenia poprzez samodzielne działania
Nauczycielki tworzą dzieciom warunki do samodzielnych obserwacji, doświadczenia, odkrywania zależności w świecie przyrody i techniki, samodzielnego formułowania wniosków i poszukiwania odpowiedzi na rodzące się pytania
Nauczyciele dbają o zapewnienie dzieciom dostępu do źródeł informacji w celu samodzielnego ich wyboru
Nauczyciele zapewniają dzieciom możliwość autoprezentacji w szerokim rozumieniu tego pojęcia
Nauczyciele dbają o rozwój fizyczny dzieci nie tylko w celu nabywania przez nie sprawności ruchowej, ale również w celu rozwoju umysłowego oraz kształtowania świadomości zdrowotnej.

ZASADY WSPÓLPRACY ORGANIZOWANEJ W PRZEDSZKOLU DOTYCZĄ:
Planowania działań nauczycieli opartych na zintegrowaniu, ukierunkowaniu na wspólny cel, zaangażowaniu, kompetencjach, otwarciu na zmiany, łączeniu wiedzy z praktyką
Rozwiązywaniu problemów – udzielania wsparcia merytorycznego i emocjonalnego
Preferowania pracy w zespołach: dzielenia się doświadczeniem, wiedzą i umiejętnościami w trakcie prowadzenia zajęć koleżeńskich, tworzenia programów planów pracy, w zakresie organizacji imprez, przedstawień teatralnych, uroczystości, wycieczek itp., współpracy z partnerami przedszkola.
Priorytetem jest zapewnienie naszym wychowankom wszechstronnego rozwoju, bezpieczeństwa, akceptacji i poszanowania ich praw.  Poprzez systematyczne rozpoznawanie potrzeb naszego środowiska oraz poszukiwanie nowatorskich metod pracy z dziećmi, doskonalimy jakość pracy placówki.

Koncepcja Pracy Przedszkola opracowana została przy współudziale Rady Pedagogicznej i przez nią zatwierdzona. W opracowaniu Koncepcji Pracy Przedszkola uczestniczyli przedstawiciele Rady Rodziców.

Załączniki artykułu

Misja przedszkola (docx) 0.02mb, (pobrań: 370)
REGULAMIN PLACU ZABAW (docx) 0.01mb, (pobrań: 271)
monitoring wizyjny 2018 (docx) 0.03mb, (pobrań: 245)
STATUT PRZEDSZKOLA (doc) 0.30mb, (pobrań: 201)