Przedszkole Samorządowe nr 7 w Piotrkowie Trybunalskim

Rekrutacja

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 8 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 8 =

ZASADY   REKRUTACJI
  DO PRZEDSZKOLI  SAMORZĄDOWYCH
 NA ROK SZKOLNY 2023/2024
 Rekrutacja do przedszkoli samorządowych odbywa się  na wolne   miejsca do   poszczególnych grup wiekowych i  uzależniona jest  od możliwość organizacyjnych danej  placówki. Do przedszkola samorządowego  przyjmuje się kandydatów  zamieszkałych na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Informacja  o wolnych miejscach, na które będzie dokonywany   nabór umieszczona zostanie na tablicach informacyjnych w poszczególnych przedszkolach samorządowych  do dnia  28 lutego 2023 r.
Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto Piotrków Trybunalski na rok szkolny 2023/2024

Czynności                                                                         Postępowanie rekrutacyjne                                            Postępowanie uzupełniające

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola
wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie
przez kandydata warunków lub kryteriów branych
pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.                      od 01.03.2023 r.do 22.03.2023 r.                               od 04.05.2023 r.do 08.05.2023 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
o przyjęcie do przedszkola dokumentów
potwierdzających spełnienie przez kandydata
warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym.                                      od 23.03.2023 r.do 28.03.2023 r.                                   od 09.05.2023 r.do 12.05.2023 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez
komisję rekrutacyjną listy kandydatów
zakwalifikowanych i kandydatów
niezakwalifikowanych.                                                    29.03.2023 r.godz. 14.00                                               16.05.2023 r.godz. 14.00

Potwierdzenie przez rodzica (opiekuna)
kandydata woli przyjęcia w postaci
pisemnego oświadczenia.                        od 29.03.2023 r.(od. godz.14.00)do 31.03.2023 r.        od 16.05.2023 r.(od godz.14.00)do 18.05.2023 r.

Podanie do publicznej wiadomości
przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów przyjętych i kandydatów
nieprzyjętych.                                                              01.04.2023 r. godz. 14.00                                                  19.05.2023 r. godz. 14.00

 
Rodzice składają  wniosek  wyłącznie  do  przedszkola pierwszego  wyboru. We wnioskurodzice mogą zaznaczyćnie więcej niż dwa inne przedszkola, tzw. drugiego i trzeciego wyboru. W procesie rekrutacjiwniosek będzierozpatrywany w poszczególnych przedszkolachwedługpodanej kolejności. Jeżelidziecko nie zostało przyjęte do przedszkolaz pierwszego wyboru, może być przyjętedo drugiego lub trzeciego wyboru w przypadku wolnych miejsc w tych przedszkolach. Dziecko nieprzyjęte do żadnego z zaznaczonych we wnioskuprzedszkoli pozostajena listachrezerwowychw danych przedszkolach. Listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętychdo poszczególnych przedszkoli ogłaszane są na tablicachinformacyjnych w przedszkolach.
 
Kryteria  rekrutacji dzieci do przedszkoli samorządowych:
  • Wielodzietność rodziny kandydata.
  • Niepełnosprawność kandydata.
  • Niepełnosprawność  jednego z rodziców kandydata.
  • Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata.
  • Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata.
  • Samotne  wychowanie  kandydata w rodzinie.
  • Objęcie  kandydata pieczą zastępczą.
Powyższe kryteria mają jednakową wartość w procesie rekrutacji!

KRYTERIA DODATKOWE

Kandydat, którego oboje rodzice  zatrudnieni  są w pełnym
       wymiarze  czasu pracy lub uczą się w trybie dziennym
        – kryterium  stosuje się również  do rodzica samotnie
         wychowującego dziecko                                                                - 5pkt.                     
 
Rodzeństwo kandydata uczęszcza do tego przedszkola
       w dacie  składania wniosku i będzie uczęszczało nadal
       w roku, którego dotyczy rekrutacja                                                   -3pkt.                    
 
Odległość przedszkola od miejsca zamieszkania
       kandydata do 3 km                                                                           - 1 pkt.   
                                                  
Oświadczenie rodziców/rodzica kandydata o zatrudnieniu w pełnym wymiarze czasu pracy lub pobieraniu nauki w trybie dziennym.
Oświadczenie rodziców/rodzica  kandydata o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego przez rodzeństwo kandydata w tym samym przedszkolu.
Oświadczenie rodziców/rodzica, że odległość od miejsca zamieszkania  kandydata do przedszkola nie przekracza 3 km.
 
ZASADY REKRUTACJI DZIECI SPOZA TERENU MIASTA

Dzieci zamieszkałe poza terenem miasta Piotrkowa  Trybunalskiego mogą być przyjęte do przedszkola samorządowego  w przypadku wolnych  miejsc po zakończonej rekrutacji  do   przedszkoli samorządowych na rok szkolny 2023/2024.
 

Załączniki artykułu

20180627-PS7KlauzulaInformacyjna-v2 (docx) 0.02mb, (pobrań: 380)
Regulamin rekrutacji (docx) 0.03mb, (pobrań: 146)
wniosek-przedszkola-do-publika-1674809484 (doc) 0.07mb, (pobrań: 52)
zasady-ps-2023-do-publikacji.d-1674809474 (1) (doc) 0.06mb, (pobrań: 23)
oświadczenie 1 (docx) 0.01mb, (pobrań: 45)
oświadczenie 2 (docx) 0.01mb, (pobrań: 40)
oświadczenie 3 (docx) 0.02mb, (pobrań: 39)
oświadczenie 4 (docx) 0.02mb, (pobrań: 37)

Wtorek 06 czerwca 2023

Norberta, Dominika, Benignus, Gerarda, Symeon, Więcerad, Laurenty, Gerard, Klaudiusz, Norbert, Paulina, Kandyda