Przedszkole Samorządowe nr 7 w Piotrkowie Trybunalskim

Rekrutacja

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 5 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 5 =
ZASADY   REKRUTACJI
  DO PRZEDSZKOLI  SAMORZĄDOWYCH
 NA ROK SZKOLNY 2021/2022

 Rekrutacja do przedszkoli samorządowych odbywa się  na wolne   miejsca  do   poszczególnych grup wiekowych i  uzależniona jest  od możliwości organizacyjnych danej  placówki. Do przedszkola samorządowego  przyjmuje się kandydatów  zamieszkałych na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Informacja  o wolnych miejscach, na które będzie dokonywany   nabór umieszczona zostanie na tablicach informacyjnych w poszczególnych przedszkolach samorządowych  do dnia  26 lutego 2021 r.
 
Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym  jest Miasto Piotrków Trybunalski na rok szkolny 2021/2022

Czynności                              Postępowanie rekrutacyjne                                                          Postępowanie uzupełniające

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 
                                               od 01.03.2021 r.  do 20.03.2021 r.                                                od 04.05.2021 r.   do 04.05.2021 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 
                                              od 24.03.2021 r.      do 29.03.2021 r.                                              od 11.05.2021 r.     do 14.05.2021 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
 
                                               30.03.2021 r.             godz. 14.00                                                  17.05.2021 r.            godz. 14.00

Potwierdzenie przez rodzica (opiekuna) kandydata  woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.
 
                                              od 30.03.2021 r.        do 01.04.2021 r.                                             od 17.05.2021 r.    do 20.05.2021 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i  kandydatów nieprzyjętych.
                                              02.04.2021 r.              godz. 14.00                                                   21.05.2021 r.           godz. 14.00

 
 Rodzice składają  wniosek  wyłącznie  do  przedszkola pierwszego  wyboru. We wnioskurodzice mogą zaznaczyćnie więcej niż dwa inne przedszkola, tzw. drugiego i trzeciego wyboru. W procesie rekrutacjiwniosek będzierozpatrywany w poszczególnych przedszkolach według podanej kolejności. Jeżeli dziecko nie zostało przyjęte do przedszkolaz pierwszego wyboru, może być przyjętedo drugiego lub trzeciego wyboru w przypadku wolnych miejsc w tych przedszkolach. Dziecko nieprzyjęte do żadnego z zaznaczonych we wnioskuprzedszkoli pozostajena listachrezerwowychw danych przedszkolach.
Listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętychdo poszczególnych przedszkoli ogłaszane są na tablicachinformacyjnych w przedszkolach.
 
Kryteria  rekrutacji dzieci do przedszkoli samorządowych.

Wielodzietność rodziny kandydata.
Niepełnosprawność kandydata.
Niepełnosprawność  jednego z rodziców kandydata.
Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata.
Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata.
Samotne  wychowanie  kandydata w rodzinie.
Objęcie  kandydata pieczą zastępczą.
Powyższe kryteria mają jednakową wartość w procesie rekrutacji!

KRYTERIA DODATKOWE

Kandydat, którego oboje rodzice  zatrudnieni  są w pełnym
       wymiarze  czasu pracy lub uczą się w trybie dziennym
        – kryterium  stosuje się również  do rodzica samotnie
         wychowującego dziecko                                                                - 5pkt.                     
 
Rodzeństwo kandydata uczęszcza do tego przedszkola
       w dacie  składania wniosku i będzie uczęszczało nadal
       w roku, którego dotyczy rekrutacja                                                   -3pkt.                    
 
Odległość przedszkola od miejsca zamieszkania
       kandydata do 3 km                                                                           - 1 pkt.   
                                                  
Oświadczenie rodziców/rodzica kandydata o zatrudnieniu w pełnym wymiarze czasu pracy lub pobieraniu nauki w trybie dziennym.
Oświadczenie rodziców/rodzica  kandydata o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego przez rodzeństwo kandydata w tym samym przedszkolu.
Oświadczenie rodziców/rodzica, że odległość od miejsca zamieszkania  kandydata do przedszkola nie przekracza 3 km.
 
ZASADY REKRUTACJI DZIECI SPOZA TERENU MIASTA
Dzieci zamieszkałe  poza terenem miasta Piotrkowa  Trybunalskiego mogą być przyjęte do przedszkola samorządowego  w przypadku wolnych  miejsc po zakończonej rekrutacji  do   przedszkoli samorządowych na rok szkolny 2021/2022.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załączniki artykułu

20180627-PS7KlauzulaInformacyjna-v2 (docx) 0.02mb, (pobrań: 259)
zasady-rekrutacji 2021 22 (doc) 0.06mb, (pobrań: 76)
wniosek 2021 22 (doc) 0.07mb, (pobrań: 104)
oswiadczenie-1-2021 (docx) 0.02mb, (pobrań: 99)
oswiadczenie-2-2021 (docx) 0.02mb, (pobrań: 94)
oswiadczenie-3-2021 (docx) 0.02mb, (pobrań: 114)
oswiadczenie-4-2021 (docx) 0.02mb, (pobrań: 101)
Regulamin rekrutacji (docx) 0.03mb, (pobrań: 46)

Czwartek 17 czerwca 2021

Izaura, Laura, Drogomysł, Radomił, Hipacy, Franciszek, Adrianna, Gundolf, Marcjan, Rajner, Adolf, Waleriana, Awit, Awita, Piotr, Montan