Przedszkole Samorządowe nr 7 w Piotrkowie Trybunalskim

Rekrutacja

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 3 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 3 =
Zebranie z rodzicami dzieci rozpoczynających edukację przedszkolną w roku szkolnym 2022/2023 odbędzie się
06.06. 2022 roku o godz. 16.30

Serdecznie zapraszamy!!!ZASADY   REKRUTACJI
  DO PRZEDSZKOLI  SAMORZĄDOWYCH
 NA ROK SZKOLNY 2022/2023

 
Rekrutacja do przedszkoli samorządowych odbywa się  na wolne   miejsca  do   poszczególnych grup wiekowych i  uzależniona jest  od możliwośc organizacyjnych danej  placówki. Do przedszkola samorządowego  przyjmuje się kandydatów  zamieszkałych na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
Informacja  o wolnych miejscach, na które będzie dokonywany   nabór umieszczona zostanie na tablicach informacyjnych w poszczególnych przedszkolach samorządowych  do dnia  28 lutego 2022 r.
 
Harmonogram czynności
 
W postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli publicznych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Piotrków Trybunalski na rok szkolny 2022/2023

Czynność                                                                        Postępowanie rekrutacyjne                            Postępowanie uzupełniające

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub    01.03.2022 r. - 21.03.2022 r.                                 04.05.2022 r. - 06.05.2022 r.
innej formy wychowania przedszkolnego wraz
z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez
kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym.
 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków        23.03.2022 r. -28.03. 2022 r.                         09.05.2022 r. – 13.05.2022 r.
o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania
przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnianie
przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym.
 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję        29.03.2022r. godz. 14.00        
rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatówniezakwalifikowanych.


Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli        29.03.2022r. (od godz.14.00)            16.05.2022 r. (od godz.14.00) 
przyjęcia  w postaci pisemnego oświadczenia.   -31.03.2022 r.                                    - 18. 05. 2022 r. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję               01.04.2022 r. godz. 14.00                               19.05.2022 r. godz. 14.00
rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów
nieprzyjętych.


Rodzice składają  wniosek  wyłącznie  do  przedszkola pierwszego  wyboru.
We wnioskurodzice mogązaznaczyćnie więcej niżdwa inne przedszkola, tzw. drugiego i trzeciego wyboru. W procesie rekrutacji wniosek będzie rozpatrywany w poszczególnych przedszkolach według podanej kolejności. Jeżeli dziecko nie zostało przyjęte do przedszkolaz pierwszego wyboru, może być przyjęte do drugiego lub trzeciego wyboru w przypadku wolnych miejsc w tych przedszkolach.
Dziecko nie przyjęte dożadnego z zaznaczonych we wniosku przedszkoli pozostaje na listach rezerwowych w danych przedszkolach.
Listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych do poszczególnych przedszkoli ogłaszane są na tablicach informacyjnych w przedszkolach.
 
Kryteria  rekrutacji dzieci do przedszkoli samorządowych.
  • Wielodzietność rodziny kandydata.
  • Niepełnosprawność kandydata.
  • Niepełnosprawność  jednego z rodziców kandydata.
  • Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata.
  • Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata.
  • Samotne  wychowanie  kandydata w rodzinie.
  • Objęcie  kandydata pieczą zastępczą.
  • Powyższe kryteria mają jednakową wartość w procesie rekrutacji!
KRYTERIA DODATKOWE

Kandydat, którego oboje rodzice  zatrudnieni  są w pełnymm
wymiarze  czasu pracy lub uczą się w trybie dziennym
– kryterium  stosuje się również  do rodzica samotnie
 wychowującego dziecko                                                                                         - 5pkt.                    
 
Rodzeństwo kandydata uczęszcza do tego przedszkola
w dacie  składania wniosku i będzie uczęszczało nadal
w roku, którego dotyczy rekrutacja                                                                          -3pkt.                    
 
Odległość przedszkola od miejsca zamieszkania
kandydata do 3 km                                                                                                - 1 pkt.   
                                                 
Rodzice składają: 

Oświadczenie rodziców/rodzica kandydata o zatrudnieniu w pełnym wymiarze czasu pracy lub pobieraniu nauki w trybie dziennym.

Oświadczenie rodziców/rodzica  kandydata o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego przez rodzeństwo kandydata w tym samym przedszkolu.
 
Oświadczenie rodziców/rodzica, że odległość od miejsca zamieszkania  kandydata do przedszkola nie przekracza 3 km.
 
ZASADY REKRUTACJI DZIECI SPOZA TERENU MIASTA

Dzieci zamieszkałe  poza terenem miasta Piotrkowa  Trybunalskiego mogą być przyjęte do przedszkola samorządowego  w przypadku wolnych  miejsc po zakończonej rekrutacji  do   przedszkoli samorządowych na rok szkolny 2022/2023.

 
 
 
 

Załączniki artykułu

20180627-PS7KlauzulaInformacyjna-v2 (docx) 0.02mb, (pobrań: 340)
Regulamin rekrutacji (docx) 0.03mb, (pobrań: 113)
oswiadczenie-1-2022 (docx) 0.02mb, (pobrań: 80)
oswiadczenie-2-2022 (docx) 0.02mb, (pobrań: 81)
oswiadczenie-3-2022 (docx) 0.02mb, (pobrań: 85)
oswiadczenie-4-2022 (docx) 0.02mb, (pobrań: 50)
wniosek-rekrutacja-przedszkole 2022/2023 (doc) 0.05mb, (pobrań: 70)
Zarządzenie Nr 10 Prezydenta rekrutacja (docx) 0.00mb, (pobrań: 0)
zasady-ps-2022-2023-1643094294 (doc) 0.03mb, (pobrań: 36)

Poniedziałek 08 sierpnia 2022

Niezamysł, Cyriak, Sylwiusz, Cyryl, Emilian, Niegosław