Przedszkole Samorządowe nr 7 w Piotrkowie Trybunalskim

Opłaty

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 9 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 9 =

Zasady regulowania odpłatności za przedszkole:


1. Należności za przedszkole należy regulować z góry do dnia 15 każdego miesiąca.

2. Należności stają się zaległościami następnego dnia po upływie terminu płatności, jeżeli nie jest on dniem wolnym od pracy.
Jeżeli termin płatności przypada na dzień wolny od pracy, terminem płatności jest następny dzień powszedni.

3. W przypadku nieterminowego regulowania należności, będą naliczane odsetki ustawowe za opóźnienie wpłaty.

4. Jeżeli w terminie jednego miesiąca po upływie terminu płatności należność nie została uregulowana, wysyłane jest przedsądowe
wezwanie do zapłaty z wyznaczonym terminem jej uregulowania.

5. Jeżeli w wyznaczonym terminie zapłaty (wynikającym z przedsądowego wezwania) należność nie została przez dłużnika uregulowana lub uregulowana tylko częściowo, Dyrektor Przedszkola występuje do Zespołu Radców Prawnych w Urzędzie
Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z wnioskiem o podjęcie windykacji sądowej.

Opłaty

Podstawa prawna:

UCHWAŁA NR XXXI/413/17 RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO z dnia 9 stycznia 2017 roku
w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do 5 lat w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Miasto Piotrków Trybunalski.


Opłata za pobyt dziecka w wieku do 5 lat składa się z dwóch części:
  • stawka żywieniowa - 10.00 zł za trzy posiłki (śniadanie - 2,00 zł, obiad - 6,00zł i podwieczorek - 2.00 zł);
  • 1,14 zł za każdą rozpoczęta godzinę pobytu dziecka ponad bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę.
Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego [5-godzin dziennie od 7.30 do 12.30 ] jest bezpłatna.
Dzieci 6 - letnie, realizujące obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne, uiszczają wyłącznie opłatę za wyżywienie.
Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu obniżana jest o 50% na drugie i każde następne dziecko w przypadku gdy do przedszkola uczęszcza dwoje lub więcej dzieci z rodziny.
Rodzice dokonują opłat w formie przelewu na wskazany rachunek bankowy do dnia 15 każdego miesiąca.
Rodzice dokonują opłat w formie przelewu na wskazany rachunek bankowy: 
Santander Bank Polska S.A. : 32 1090 2590 0000 0001 5217 3312
Na konto należy wpłacić dokładnie naliczoną kwotę. 
W  związku z przejęciem obsługi bankowej przez Santander Bank Polska S.A. wpłat (bez prowizji) na konta urzędu, w tym także przedszkoli samorządowych można dokonać w każdej placówce Poczty Polskiej na terenie kraju zarówno gotówką, jak i kartą płatniczą.
Informacja może być ważna dla rodziców i opiekunów dzieci nieposiadających kont bankowych i regulujących dotąd opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kasie CUW.