Przedszkole Samorządowe nr 7 w Piotrkowie Trybunalskim

Rada Rodziców

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 2 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 2 =

Rachunek bankowy Rady Rodziców:

Bank PKO BP S.A.
81 1020 3916 0000 0102 0320 5937 


Reguły obowiązujące rodziców w Przedszkolu Samorządowym nr 7 w Piotrkowie Trybunalskim

1.  Osoba przyprowadzająca dziecko do przedszkola zobowiązana jest w szatni przygotować dziecko do pobytu w przedszkolu, a następnie oddać pod opiekę bezpośrednio pracownikowi przedszkola.

2.  Informacji o osiągnięciach dziecka oraz jego zachowaniu podczas pobytu dziecka w przedszkolu udziela wyłącznie nauczyciel.

3.  Dziecko może być odebrane z przedszkola przez rodziców lub pisemnie upoważnione osoby dorosłe. Odbiór dziecka należy zawsze zgłaszać nauczycielowi. Rodzice zawsze towarzyszą dziecku w szatni . Osoba odbierająca dziecko nie może być pod wpływem alkoholu.

4.  Dziecko może być odebrane z przedszkola tylko przez osoby upoważnione przez rodziców lub opiekunów prawnych na podstawie wypełnionego upoważnienia poświadczonego podpisami obojga rodziców lub  opiekunów prawnych, chyba że istnieje orzeczenie sądu o ograniczeniu lub pozbawieniu władzy rodzicielskiej jednego z rodziców bądź akt zgonu.

5.  Kiedy rodzic załatwia sprawy w przedszkolu i nie może zająć się dzieckiem, musi zgłosić ten fakt nauczycielowi wtedy odpowiedzialność przejmuje nauczyciel.

6.  Rodzice uczestniczący w wycieczce służą pomocą nauczycielowi i wspólnie ustalają reguły opieki nad wszystkimi dziećmi .

7.  W przedszkolu nie stosuje się wobec dzieci żadnych zabiegów medycznych z wyjątkiem udzielenia pierwszej pomocy . W szczególnie uzasadnionych przypadkach (przewlekła choroba dziecka poświadczona przez lekarza wymagająca regularnego przyjmowania leku)wspólnie ustalamy zasady podawania leku.

8.  Rodzice zawiadamiają o wszelkich chorobach dziecka. Do przedszkola nie przyjmuje się dzieci zakaźnie chorych, z gorączką. Katar to także jest choroba. W przypadku zachorowania dziecka na terenie przedszkola, powiadamia się o tym rodziców. Mają oni obowiązek odebrać dziecko z przedszkola i zapewnić mu opiekę medyczną. W czasie choroby dziecko przebywa w domu, a po jej zakończeniu rodzic przedstawia zaświadczenie od lekarza, że dziecko jest zdrowe.

9.  Dzieci powinny być przyprowadzanie do godz. 8.30. O  późniejszym przyprowadzeniu dziecka do przedszkola należy powiadomić nauczycielkę danej grupy do godz. 8.30.

10. Rodzice prawni opiekunowie mają obowiązek odbierania dzieci z przedszkola najpóźniej do godz. 16.30. W przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu otwarcia przedszkola, nauczyciel powiadamia o tym telefonicznie rodziców dziecka i dyrektora przedszkola. W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów (praca, dom)nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców nauczyciel kontaktuje się z innymi upoważnionymi do odbioru dziecka osobami i informuje ich o konieczności odbioru dziecka z przedszkola. Jeżeli podjęte działania nie przyniosą skutku nauczyciel powiadamia najbliższy komisariat policji o niemożności skontaktowania się z rodzicami (prawnymi opiekunami)

11. W naszym przedszkolu przyzwyczajmy dzieci do regularnego spożywania urozmaiconych posiłków. W szczególnych przypadkach, kiedy dziecko nie toleruje(ze względów zdrowotnych) wybranych potraw, wspólnie z rodzicami ustalamy zasady żywienia.

13. Na zebrania zapraszamy rodziców bez dzieci.

14. Na teren ogrodu przedszkolnego nie wprowadzamy zwierząt.

Rada Rodziców

W Przedszkolu Samorządowym Nr 7 działa Rada Rodziców,którą wybiera się dla zapewnienia współdziałania przedszkolaz domem rodzinnym dzieci w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Szczegółowe kompetencje Rady Rodziców:

1/ W przedszkolu działa Rada Rodziców stanowiąca reprezentacje rodziców

2/ Rada Rodziców jest społecznie działającym organem na rzecz przedszkola

3/ Zasady tworzenia rady rodziców uchwala ogół rodziców na pierwszym w nowym roku szkolnym zebraniu walnym wszystkich rodziców

4/ Kadencja rady rodziców trwa 1 rok

5/ Rada Rodziców ustala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola

6/ Zebrania Rady Rodziców są protokołowane

7/ Rada Rodziców może występować do rady pedagogicznej i dyrektora z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola:

- może wystąpić z wnioskiem o dokonanie oceny pracy nauczyciela

- na wniosek dyrektora opiniuje dorobek zawodowy nauczyciela stażysty i kontraktowego ubiegającego się o następny stopień awansu zawodowego

8/ w celu wspierania działalności statutowej przedszkola Rada Rodziców gromadzi fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin działalności Rady Rodziców.

9/ organy przedszkola szczegółowo określają w regulaminie swoje zadania, obowiązki, kompetencje zgodnie z ustawą o systemie oświaty tak, aby przede wszystkim:

- gwarantowały każdemu z nich możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji określonych ustawą i szczegółowo w statucie przedszkola

- zapewniały bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami przedszkola o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach